Best Telecom

Installer

ໜ້າວຽກຫຼັກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ

1. ຕິດຕາມ ການຮ້ອງຂໍໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຂອງພະແນກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
2. ສ້າງແຜນການ ແລະ ບໍລິຫານງານໃນການ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ໃຫ້ທັນເວລາຕາມມາດຕະຖານທີ່ບໍລິສັດກຳນົດ.
3. ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການ ປະຕິບັດ ວຽກງານຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບທີ່ບໍລິສັດກຳນົດ.
4. ຕ້ອງເຮັດລາຍງານການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຕາມແບບຟອມຂອງ ບໍລີສັດ ວາງອອກໃຫ້.
5. ຈັດການການ ເບີກຮັບ-ສົ່ງ ອຸປະກອນ ໃນການອອກໄປຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ.
6. ຕ້ອງກວດກາ ແລະ ຮັກສາ ເຄື່ອງມີທີ່ໃຊ້ໃນການ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ລູກຄ້າ.
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ປະສົບການຂອງຜູ້ ສະໝັກ
1. ເພດ ຊາຍ, ອາຍຸບໍ່ເກີນ: 36ປີ, ຈົບ ຊັ້ນສູງ ຂື້ນໄປໃນ ຂະແໜງ ການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
2. ຕ້ອງມີປະສົບການ ໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສາຍ ອອບຕິກ ໃນເຄື່ອຂ່າຍຫຼັກ ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍ ODN ຢ່າງໜ້ອຍ 1ປີ.
3. ຕ້ອງມີປະສົບການ ໃນການ ກວດເຊັກ ສາຍໄຍແກ້ວ ໃນລະບົບ GPON, SDH ແລະ DWDM.
4. ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ທາງດ້ານ ສາຍໄຍແກ້ວ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການຕັດ-ຕໍ່ສາຍ ໄຍແກ້ວ.
5. ສາມາດນຳໃຊ້ Microsoft Office (Word, Excel & Power Point ) ແລະ Google Earth.
6. ສາມາດ ເຮັດວຽກນອກໂມງເຮັດວຽກໄດ້ ຕະຫຼອກ 24ຊົ່ວໂມງ.
7. ສາມາດ ຂັບລົດໃຫຍ່ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່.
8. ສາມາດ ຂື້ນເສົາໄຟຟ້າໄດ້ ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ.

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມ: (020) 5964 1562

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.