Best Telecom

ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ After Sales Service Officer

ພະນັກງານບໍລິການຫຼັງການຂາຍ

 ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

• ແນໃສ່ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການ ປະສານງານຫາລູກຄ້າ, ດຳເນີນການຕໍ່ສັນຍາ, ສ້າງແຜນຕິດຕາມການ ປະຈຳເດືອນ ແລະ ສັນຍາຕ້ອງຕໍ່ສຳເລັດກ່ອນມື້ໝົດກຳນົດ.

• ເຈລະຈາເງື່ອນໄຂ, ຕໍ່ລອງກັບລູກຄ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ອົງກອນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍ.

 ຕອບສະຫນອງຂໍ້ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

• ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບລູກຄ້າເປັນປະຈຳ, ແຈ້ງໂປຣໂມຊັນ ແລະ ການອັບເດດເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້.

 ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ:

• ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ) ໃນທາງດ້ານວາຈາ ແລະ ການຂຽນເປັນຢ່າງດີ.

• ມີຄວາມລະອຽດສູງ, ມີສະມາທິ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ.

• ຕ້ອງມີທັກສະການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ໂດດເດັ່ນ.

• ມີປະສົບການທາງດ້ານການບໍລິການລູກຄ້າຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ປີ.

Contact us: recruitment@besttelecom.la