Best Telecom

Author: admin-chak

Installer

ໜ້າວຽກຫຼັກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ 1. ຕິດຕາມ ການຮ້ອງຂໍໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຂອງພະແນກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 2. ສ້າງແຜນການ ແລະ ບໍລິຫານງານໃນການ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ໃຫ້ທັນເວລາຕາມມາດຕະຖານທີ່ບໍລິສັດກຳນົດ. 3. ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການ ປະຕິບັດ ວຽກງານຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບທີ່ບໍລິສັດກຳນົດ. 4. ຕ້ອງເຮັດລາຍງານການຕິດຕັ້ງ […]

Read more