Best Telecom

ອິນເຕີເນັດບ້ານແຮງເຕັມສະປີດ

ອິນເຕີເນັດບ້ານແຮງເຕັມສະປີດ ຄວບຄຸມທຸກພື້ນທີ່ພາຍໃນບ້ານ ດ້ວຍເນັດສາຍໄຍແກ້ວ ນຳແສງໃຕ້ດິນ ຂອງ ເບສ ເທເລຄອມ
ສົນໃຈອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງໂທເລີຍ: 1833