Best Telecom

Category: ອາຊີບ

ກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ຝ່າຍຂາຍ

ສະບາຍດີຕອນນີ້ ເບສ ເທເລຄອນ ກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ຝ່າຍຂາຍ ເພື່ອເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້: ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບຫຼັກ: • ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮ່ວມມືເພື່ອປິດການຂາຍ. • ຕິດຕໍ່, ປະສານງານ, ຕິດຕາມ, ນັດພົບເພື່ອສ້າງສາຍສຳພັນກັບກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ. • ຊອກຫາ ກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ. • […]

ອ່ານເພີ່ມ