Best Telecom

ທີ່ຢູ່ ແລະ ແຜນທີ່ຂອງພວກເຮົາ

ສຳນັກງານໃຫ່ຍ

  • ຖະໜົນສາຍລົມ, ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ
  • ເບີໂທສູນ 1833
  • ໂທ: (85621) 85 8888, (+856 21) 222 254
  • ແຟັກ: (+856 21) 316 547, (+856 21) 480 259
  • ອີເມວ: info@besttelecom.la
  • ເວບໄຊ: https://besttelecom.la
  • ກົດ ນີ້ ສຳລັບ ແບບຟອມການຕິດຕໍ່