Best Telecom

ສາຍເຊົ່າອິນເຕີເນັດ

ສາຍເຊົ່າອິນເຕີເນັດ

ອິນເຕີເນັດ Fiber Leased Line ແມ່ນຫຍັງ? ອິນເຕີເນັດ Fiber Leased Line ຄື ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງໄປຫາຜູ້ໃຊ້ງານໂດຍກົງຊິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ອີນເຕີເນັດບໍ່ມັກຫຼຸດມີຄວາມສະຖຽນກັບການໃຊ້ງານ ການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ເອີ້ນວ່າ Synchronous ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຊື່ອມຕໍ່ໄວ້ ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອມ Bandwidth ກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຖຶກໂອນຖ່າຍໄປໃຫ້ລູກຄ້າອື່ນໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ Fiber Leased Line ຈະມີຄວາມໄວໃນຊ່ອງສັນຍານສູງ ທັງດ້ານການຮັບຂໍ້ມູນ Upload ແລະ Download ເທົ່າໆກັນ.

ສົນໃຈບໍລິການໂທ 1833 ຫຼື ຝາກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄວ້