Best Telecom

ໃຫ້ບໍລິການ 3 ຜະລິດຕະພັນໃນ ສາຍດຽວ

ໃຫ້ບໍລິການ 3 ຜະລິດຕະພັນໃນ ສາຍດຽວ

  • ຮູບແບບ ໃຫ້ບໍລິການ 3 ຜະລິດຕະພັນໃນ ສາຍດຽວ ເອີ້ນວ່າ(Triple pay)

  1. ລະບົບ VoIP ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ຄືກັນກັບລະບົບໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະທົ່ວໄປຄື: ໃຊ້ໂທພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດໄດ້, ແລະ ໃຊ້ Fax ໃຊ້ເຄື່ອງ ONT I-240w-Q ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ 2 ນໍ້າເບີ ຖ້າຫາກຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວານັ້ນແມ່ນໃຊ້ ອຸປະກອນ ONU ເຊິ່ງເໝາະສົມກັບການຕິດຕັ້ງຢູ່ເຮືອນ, ຫ້ອງແຖວ, ບໍລິສັດ ແລະ ອົງກອນສຳນັກງານຕ່າງໆຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
  2. ລະບົບ FTTx ແມ່ນກຳນົດເອົາ Port 1-3 ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍແລນ ເພື່ອອອກອີນເຕີເນັດເມື່ອລູກຄ້າຕ້ອງການເຊື່ອຕໍ່ສາຍແລນ ເຂົ້າຄອມພີວເຕີ ຫຼື ໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອຕໍ່ເຂົ້າກ້ອງວົງຈອນປິດ ແລະ ໃຊ້ງານອື່ນກໍ່ໄດ້.